Jia-Jun Zhou

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Jia-Jun Zhou

  • Zhejiang Forest Resource Monitoring Center, Hangzhou 310020, Zhejiang, China.
  •  Zhejiang Forestry Survey Planning and Design Company Limited, Hangzhou 310020, Zhejiang, China.
  • E-mail: cnwaters@foxmail.com

Beschriebene Taxa

Publikationen