Guilherme A. M. Lopes

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Guilherme A.M. Lopes


Beschriebene Taxa

Publikationen

  • Benine, R.C. & Lopes, G.A.M. 2007. A new species of Hemigrammus Gill, 1858 (Characiformes: Characidae) from Río Caura, Venezuela. Zootaxa, 1610: 53-59. Zitatseite