Vorlage:Van Hasselt, 1823

Aus WORLDFISH WIKI
Version vom 2. Juli 2017, 19:10 Uhr von Es (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* {{a|Johan Coenraad van Hasselt|van Hasselt, J.C.}} 1823. Uittreksel uit een' brief van den Heer J. C. van Hasselt, aan den Heer C. J. Temminck, geschreven ui…“)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
  • van Hasselt, J.C. 1823. Uittreksel uit een' brief van den Heer J. C. van Hasselt, aan den Heer C. J. Temminck, geschreven uit Tjecande, Residentie Bantam, den 28sten December 1822. Algemeene Konst- en Letter-bode voor het Jaar II Deel (35): 130-133.